Regulamin funkcjonowania sklepu „Sentymenty” („Regulamin”)
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. E-book – każdy książka sprzedawana w formie elektronicznej poprzez Stronę www,
2. Strona www – strona internetowa dostępna pod adresem: https://sklep.sentymentyoficjalnie.pl/
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot prawa mający zdolność do czynności prawnych, przy czym osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
4. Operator Płatności – Autopay S.A.,
5. Sprzedawca – Agnieszka Wróbel, właścicielka profilu Sentymenty_oficjalnie na Instagramie, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Wróbel Sentymenty, nr NIP 9222875011, REGON 528521173 pod adresem ul. Zamoyskiego 24/2, Zamość 22-400.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca sprzedaje E-booki za pośrednictwem Strony www i umożliwia każdemu Kupującemu zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka.
2. Wszystkie ceny podane na stronie
3. Korzystanie ze Strony www jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ponoszenia kosztów dostępu do sieci Internet. E-book jest sprzedawany za cenę wskazaną na Stronie www.
4. Korzystanie ze Strony www przez Kupującego wymaga posiadania dostępu do sieci Internet, posiadanie powszechnie stosowanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, a także posiadanie adresu e-mail niezbędnego do otrzymania E-booka.
5. Aby prawidłowo korzystać z E-booka oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 4 konieczne jest także posiadanie przeglądarka plików w formacie .pdf (np. AdobeReader),

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na zakup E-booka
1. W związku z korzystaniem ze Strony www, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, w szczególności możliwość zakupu E-booka poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia.
2. Do złożenia zamówienia na zakup E-booka nie jest konieczne posiadania konta na Stronie www.
3. Złożenie zamówienia na zakup E-booka odbywa się poprzez dodanie E-booka do koszyka oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, w tym podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący powinien się zapoznać.
4. Finalizacja zamówienie skutkuje oświadczeniem woli Kupującego prowadzącym do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
5. Po finalizacji zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności celem dokonania płatności. Dokonanie płatności odbywa się na zasadach ustalanych przez Operatora Płatności
6. Płatnoś
7. możliwa jest wyłącznie poprzez stronę Operatora Płatności.
8. Kupujący otrzyma fakturę za zakup E-booka drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu.
9. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego wiadomości zawierającej instrukcję pobrania zakupionego E-booka. Wiadomość zostanie wysłana niezwłocznie po dokonaniu płatności.
10. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§4
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Zgodnie z przepisami prawa Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 5
Odpowiedzialność
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Kupującemu E-book wolny od wad fizycznych lub prawnych.
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi jakąkolwiek wadę powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w trybie skargi lub reklamacji.

§ 6
Skargi i reklamacje
Wszelkie skargi i reklamacje związane ze Stroną www lub E-bookiem należy zgłaszać na adres e-mail sentymentyofficial@gmail.com. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzeć i odpowiedzieć na skargę lub reklamację w maksymalnym terminie do 30 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail Klienta.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
1. Sprzedawca informuje Kupującego będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym możliwości
A. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
B. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
C. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się także na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl oraz na platformie ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 8
Dane osobowe i cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
A. zawarcie i wykonanie umowy,
B. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych,
C. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową,
D. obsługa zapytań kierowanych przez Kupującego,
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: urzędy skarbowe lub inne uprawnione organy administracji publiczne, biuro rachunkowe lub kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania.
4. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych obejmują prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą oraz zawrzeć umowę.
6. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca może stosować promocje oraz zmieniać ceny na Stronie www.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminy, przy czym zmiany stosuje się tylko do nowo zawieranych umów.
3. Wszelkie spory związane z obowiązywaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2024 r.